เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชา กรที่ใช้ไฟฟ้า)

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสร้างบ้านใหม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง มีไฟฟ้าใช้ทั้ง10 หมู่บ้าน
จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 97%ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดอีก 3% อยู่ห่างไกลชุมชน


แหล่งธรรมชาติ

ลำน้ำและลำห้วย3สาย มีดังนี้คลองสามพวง คลองสี่เหลี่ยม คลองอานม้า
บึงและหนองอื่นๆ 5 แห่ง ได้แก่ หนองบัวรก หนองบัวเตียน หนองสีดา หนองถ้ำ หนองขวาง0.02s. 0.50MB