เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


สภาพทางสังคม

คนที่มีอายุระหว่าง 15– 60ปี อ่านออกและเขียนภาษาไทยได้
ข้อมูลด้านอาชญากรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2548 เทียบกับ1 มกราคม – 20กรกฎาคม 2549


การศึกษา/แหล่งข้อมูลข่าวสาร

1.ระดับประถมศึกษา2.ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0.02s. 0.50MB