เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


เส้นทางการคมนาคมตามเส้นทางตามกรมทางหลวงนั้นตามรายละเอียดดังนี้

ถนนสายกำแพงเ พชร – สุโขทัย ถนนสายบ้านสา มพวง - บ้านตะเข้ขาน
ถนนสายบ้านอา นม้า - บ้านบึงหญ้า ถนนสายบ้านอา นม้า – เนินสะเดา


การโทรคมนาคม

มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 ตู้ข้อมูลทั่วไปของตำบล

ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 15 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนที่ 806 ครัวเรือน
หอกระจายข่าว-เสียงตามสาย ครบทั้ง 10 หมู่บ้านสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลสามพวง


ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
จำนวนบุคลากร จำนวน17คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดฯ 9 คนตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา 2 คนตำแหน่งในส่วนการสาธารณสุข1 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 3 คน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา - คนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 5 คน
ปริญญาตรี 13 คน สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

ประจำปีงบประมาณ 2551 15,334,816.74 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 402,050. 10บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บไห้ 7,473,889.87 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,458,876.77 บาท0.02s. 0.50MB