เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง(แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านตะเข้ขาน ตำบลสามพวงระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ 5 กิโลเมตร

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร)

เนื้อที่โดยประมาณของตำบลสามพวงประมาณ 43.56 ตารางกิ โลเมตร (ประมาณ 27,277ไร่)


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโตนด และตำบลหนองกระดิ่ง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองจิก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลทุ่งยางเมือง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลศรีคีรีมาศ และตำบลหนองจิก

พื้นที่ตำบลสามพวง มีทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน
หมู่ 1 ห้วยน้ำใส หมู่ 2 บ้านตะเข้ขานหมู่ 3 บ้านสามพวง 1
หมู่ 4 บ้านสามพวง 2หมู่ 5 บ้านหนองสีดาหมู่ 6 บ้านอานม้า
หมู่ 7 บ้านหนองแล้งหมู่ 8 บ้านปลายนา หมู่ 9 บ้านหัวถนน
หมู่ 10 บ้านนาดง

จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ดังนี้ คือ 1,402 ครัวเรือน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,083 คน
โดยแยกเป็น

ประชากรชาย 2,487 คน
ประชากรหญิง2,59 6 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 168 คน/ ตารางกิโลเมตร


อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง)

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาทำไร่ ,ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ บางส่วนมีอาชีพรับจ้างและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละดังนี้

1.ทำนา ได้ แก่ ปลูกข้าว นาปี นาปรัง2.ทำไร่ ได้แก่ ปลูกข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง
3.เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโคนม โคเนื้อ หมู ปลา ไก่พื้นเมือง4.รับจ้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานตัดเย็บเสื้อผ้า
5.ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการทุกสังกัด

การรวมกลุ่มอาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาทำไร่ ,ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ บางส่วนมีอาชีพรับจ้างและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละดังนี้

1.รวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ 2.กองทุนแม่บ้านการเกษตร จำนวน 10 กลุ่ม สมา ชิก 535 คน
3.กองทุนเงินล้าน จำนวน 10 กลุ่ม 4.กองทุน กขคจ
5.กองทุนยา6.กองทุนส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านละ 100,000 บาท
7.กองทุนประปาหมู่บ้าน

และจากการรวมกลุ่มเป็นการพัฒนาอาชีพอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้การประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จได้เพราะการรวมกลุ ่มนั้น เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันจำหน่าย ทำให้เกิดมีพลังในการต่อรองในเรื่องของการตลาดอีกทาง
0.02s. 0.75MB