เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองหนองถ้ำ-หร่ายหนองซ่าน หมู่ที่ 8 บ้านปลายนา-ปานทอง 1247
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1353
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง-บ้านนายฉลวย หมู่ที่ ๓ บ้านสามพวง ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1280
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายนายประเทือง-บ้านนายฉลวย หมู่ที่ 3 บ้านสามพวง 11351
รายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601264
รายฃานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601364

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB