เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.สามพวง1222
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1202
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)1309
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 1241

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB