เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564184
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 281
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน)186
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ประจำปีงบประมาณ 2563171
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ประจำปีงบประมาณ 2563162
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611274
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง (งบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611241
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง งบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601244
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601258

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB