เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปี2561

วันที่ 10 ต.ค. 03 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

เอกสารทั้งหมด 20 ชุด

แบบ ผด 1 ปี 61 OK.docx17.90 KB
แบบ ผด.2 ย1 การเกษตร o.docx15.52 KB
แบบ ผด.2 ย1 สร้างความเข้มแข็งชุมชนo.docx15.52 KB
แบบ ผด.2 ย2 เคหะและชุมชน (อุดหนุน) o.docx13.70 KB
แบบ ผด.2 ย2 เคหะและชุมชน o.docx30.97 KB
แบบ ผด.2 ย3 o การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุน) o.docx26.04 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ o.docx18.27 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา (ครุภัณฑ์)o.docx15.35 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา (อุดหนุน)o.docx17.46 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา o.docx36.37 KB
แบบ ผด.2 ย3 งบกลาง o.docx17.49 KB
แบบ ผด.2 ย3 สาธารณสุข o.docx19.42 KB
แบบ ผด.2 ย4 งบกลาง (อุดหนุน) o.docx15.48 KB
แบบ ผด.2 ย4 งบกลาง o.docx15.74 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน o.docx21.85 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานการศึกษา o.docx36.17 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)o.docx16.35 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานเคหะและชุมชน o.docx35.27 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุน)o.docx17.83 KB
แบบ ผด.2 ย4 แผนงานบริหารงานทั่วไป o.docx79.92 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB