เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • -

  -

 • -ว่าง-

  รองปลัดอบต.สามพวงสำนักงานปลัด

 • นายกิตติพงศ์ บุญพูล

  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนปลัด อบต.สามพวง

 • นายคุณศักดิ์ พูลสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจนพฤกษ์ ไพโรจน์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายชาคริต รัตนโชติ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวศรนภา อ้นเสือ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวจีรนันท์ โพร้งจั่น

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จ.ส.อ.พงศ์พันธุ์ คล้ายทอง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสายธาร สอนสามพวง

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • นางจุไรวรรณ อินทร์ปรี

  ผช.นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวทัดดาว มงคลแสงสุรีย์

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายสุระศักดิ์ ชอบตรง

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุภาพรรณ เจ๊กแจว

  ผช.นักวิชาการเกษตร

 • น.ส.ลัทธวรรณ อินเลิศ

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

 • นางสาวปริชาติ อ่ำทอง

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายณัฐพงษ์ น้อยจง

  ผช.จนท.ป้องกันฯ

 • นางสาวอิสรีย์ นาโตนด

  ผช.นักตรวจสอบภายใน

 • -ว่าง-

  ผช.จนท.การเงินฯ

 • นางระเบียบ สีหะพงษ์

  แม่บ้าน

 • นายเพชร เชื้อชัยนาท

  พนักงานขับรถยนต์

 • -ว่าง-

  พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

 • นายสุพจน์ คชสิทธิ์

  นักการภารโรง

 • นายวิลาศ เกตุเนียม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวสันต์ ทองเผือก

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเสน่ห์ น้อยมา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประเสริฐ เกตุเนียม

  พนักงานขับรถดับเพลิง

 • นางสาวเกศกนก แสงจันทร์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนุชนารถ แสงโตนด

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาววิภาดา ม่วงปาน

  จ้างเหมาบริการ

 • -

  จ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางศิริวรรณ ยิ้มช้าง

  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รกท.หน.ส่วนการคลัง

 • นางศิริวรรณ ยิ้มช้าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หน.ส่วนการคลัง

 • นายพีรณัฐ นวลพวง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุนันทา อิ่มคำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวกรกนก มีสวน

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • น.ส.อรนภา เหลี่ยมสกุล

  ผช.จนท.การเงินและบัญชีฯ

 • -ว่าง-

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวเจนจิรา คล้สยขำ

  พนักงานจ้างเหมา

กองช่าง

 • -

  -

 • นายสมชาย ลายน้ำทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาววิภาวรรณ จันทร์สวรรค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางอรนุช บุญคง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ขวัญเมือง คำนาค

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 • สิทธิชัย ถาวร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวปัทมาภรณ์ บ้านกล้วย

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายกิตติพงศ์ บุญพูล

  นิติการชำนาญการ รกท.หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

 • นางสาวอุทัย กลิ่นทุ่ง

  ครู คศ.๒

 • นางวรางคณา จันทร์งาม

  ครู คศ.๒

 • นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน

  ครู คศ.๒

 • นางเอี้ยง สังข์ทุ่ง

  ครู คศ.๒

 • นายพันศักดิ์ จันต๊ะวงศ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวโกมลชนก เชื้อชัยนาท

  บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินฯ)

 • -

  ครู คศ.๑

 • น.ส.สุจิตรา อ่ำทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.แสงมณี คงน้อย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.มินตรา ฟักแตง

  ผู้ช่วยครู

 • น.ส.จิตรา ประสม

  บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)

 • นางรจนา ทิมโต

  ครู คศ.๑

 • นายสุรินทร์ แสงโตนด

  ภารโรง

 • นางวีนารัตน์ ผิวสุข

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.เจนจิรา เชื้อชัยนาท

  ผช.จนท.การเงินฯ

 • นางสาวนุจรี โตอ่วม

  ผช.จนท.ธุรการ

 • นางสาวพัตราภรณ์ น้อยคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสมปอง จันทร์ผึ้ง

  แม่บ้าน (ศพด.บ้านตะเข้ขาน)

 • นางสาววาสนา ทรัพย์เมือง

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายสุริยัณต์ ทรัพย์เมือง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวจิราภรณ์ แก้วเพ็ชร

  แม่บ้าน (ศพด.บ้านตะเข้ขาน)

 • นายศุภณัฐ สีมันตะ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวพนารัตน์ อุชุการ

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองสีดา)

 • นางสาวณัฐธิญา บุญโตนด

  จ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • -

  -

 • นางสาวสายสุนีย์ จ๋องบุญ

  ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • น.ส.เสาร์วิตรี สุขสมบัติ

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางขนิษฐา เกตุเนียม

  คนงานทั่วไป

 • นายจาตุรงค์ ศรีนาค

  คนงานทั่วไป

 • นายเล็ก โตนดทอง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวรจนา อุ่นเมือง

  คนงานทั่วไป

 • นายตันติกร ภู่แย้ม

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายชุติพนธ์ เกื้อกูล

  พนักงานเจ้าเหมา

 • นายอนุวัฒน์ พลาพล

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายชัยวัฒน์ วาริสุทธิ์

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวธัญญานุช กันยะมูล

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายสุรสิทธิ์ เฉื่อยพุก

  พนักงานจ้างเหมา

0.03s. 1.00MB