เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายปรานาม มั่นหมาย

  ประธานสภา อบต.สามพวง

 • นายเสน่ห์ นาจุ้ย

  รองประธานสภา อบต.สามพวง

 • นางสัญญา สกุลเจริญพานิชย์

  เลขานุการสภา อบต.สามพวงสมาชิกสภา

 • นายประสงค์ คงฟัก

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายผดุง คงฟัก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางประถัมภ์ ทุเรียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายปัญญา มีสวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเพชร ภักดีจิตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • จ่าสิบตรีวัชรชัย ใจรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญมี ก้อนแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายชัย ออมสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางไพรวรรณ อารีรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายโกมินทร์ ฮุยเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายวิโรจน์ ผ่องใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายเกรียง ครุธปลอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายพายัพ สอนโต

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวิด แก้วนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

0.01s. 0.50MB