เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561187228 มิ.ย. 61
โครงการเข้าค่าย ส่งเสริมสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ด้วยการปฏิบัติธรรม ในผู้สูงอายุ ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง3055 มิ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้ รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย35319 เม.ย. 61
โครงการบริโภคอาหารพื้นบ้านปลอดภัย ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคเรื้อรัง ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 2722 เม.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรท้องถิ่่น ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย35429 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB