เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1715 มิ.ย. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1415 มิ.ย. 63
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 256399 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8 -9 มิถุนายน 256338 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 -29 เมษายน 2563523 เม.ย. 63
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน398 เม.ย. 63
จัดประชุมชี้แจงการเตรียมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง3119 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4016 มี.ค. 63
โครงการกิจกรรม Big cleaning day ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง3713 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การแปรรูปฟักเขียว ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง557 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4627 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4125 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25636229 พ.ย. 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง6929 พ.ย. 62
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง13214 ส.ค. 62
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง12831 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ13428 ก.ค. 62
ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง14825 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำน้ำพริก 3 อย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1219 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12025 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB