เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จัดประชุมชี้แจงการเตรียมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง219 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง416 มี.ค. 63
โครงการกิจกรรม Big cleaning day ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง513 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การแปรรูปฟักเขียว ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง137 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง2227 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1525 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25633129 พ.ย. 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4529 พ.ย. 62
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง10414 ส.ค. 62
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง9531 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ9628 ก.ค. 62
ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง11625 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำน้ำพริก 3 อย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง839 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8625 มิ.ย. 62
แผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 25607713 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562913 มิ.ย. 62
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย8317 พ.ค. 62
งานของดีคีรีมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค.629810 พ.ค. 62
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 12225 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง10223 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB