เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศภ.ด.ส.3(เพิ่มเติม)229 พ.ค. 63
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน278 เม.ย. 63
จัดประชุมชี้แจงการเตรียมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง2419 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง2216 มี.ค. 63
โครงการกิจกรรม Big cleaning day ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง2513 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การแปรรูปฟักเขียว ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง407 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง3827 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง3525 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25635229 พ.ย. 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง6129 พ.ย. 62
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง12314 ส.ค. 62
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง11631 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ12228 ก.ค. 62
ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง13825 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำน้ำพริก 3 อย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1089 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10725 มิ.ย. 62
แผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 25609313 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 25621083 มิ.ย. 62
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย9817 พ.ค. 62
งานของดีคีรีมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค.6211610 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB