เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ณ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ

แชร์

ในวันนี้ 26 มิ.ย.2561 อำเภอคีรีมาศ ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกตำบลใน อ.คีรีมาศ ร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต้านภัยยาเสพติด/รณรงค์เกี่ยวกับการลด ละ เลิก บุหรี่/รณรงค์ไข้เลือดออก 5 ป.1 ข./การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้ผู้บริหาร อบต.สามพวง /สมาชิก อบต.สามพวง/กำนัน ต.สามพวง/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ต.สามพวง /ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สามพวง /รพสต.สามพวง และ อสม.ได้ร่วมกันถือป้าย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก/รณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหหรี่/รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐบาล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB