เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คันอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการส่งเสริมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร ประจำปี 2564 "หลักสูตรการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีคนนาเชิงคีรี"อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นฝอยละอองเคมี ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประชุมสัญจร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรรถไถปรับเกรดเกลี่ยคันคลองตาเบ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB