เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งกัน-บ้านนาสุขสันต์ หมู่ที่ 2 บ้านตะเข้ขานอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งกัน-บ้านนาสุขสันต์ หมู่ที่ ๒ บ้านตะเข้ขาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ห้ามทำ ให้ทำ ควรทำอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมูที่ ๘ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านไร่ ๖ (ทางแยกถึงคลองกลางบ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
จัดประชุมชี้แจงการเตรียมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการกิจกรรม Big cleaning day ป้องกันโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid -19 )อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไปอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB