เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรุบคคล ปี 64 - 66อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB