เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
หลักการและเหตุผลอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
สารบัญอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ส่วนที่ ๑ บทนำอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศ เรื่องการรายงานผลกาสรดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ทะเบียนพาณิชย์อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB