เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2563 อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รอบ 6 เดือนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
หลักการและเหตุผลอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
งบการเงินรายไตรมาส 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2563 อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
สารบัญอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB