ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
      แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือสำหรับประชาชน
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แผนสามปี ] 
       (ร่าง)
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
อำเภอคีรีมาศ           จังหวัดสุโขทัย

                                                  


                                     
คำนำ

           แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-
2557)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นตามมติเห็น
ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3
ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ฉบับนี้ ได้ดำเนิน
การจัดทำขึ้นตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่
9/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ที่เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ไง้ในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557)    
ทั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทั ย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนตำบล ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดโครงสร้าง
การบริหารงานและระบบงานให้ชัดเจน เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน การกำหนดตำแหน่ง การ
จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบ ลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค รองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีศักยภาพ ครอบคลุมทั่วถึง
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
           การทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล ตามพ
ระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง

                                                 
                                                                                                  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง                                  
สารบัญ
เรื่อง                                                            
หน้า

1. หลักการและเหตุผล                                                 
1
2. วัตถุประสงค์                                                       
2
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตราอัตรา 3 ปี                            
3
4. สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสามพวง                 
3
5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง                      
8-10
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง                                            
10
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง &nb sp;        
11
8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                       
11-16
9    กรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี                                 
17-18
10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น & nbsp;         & nbsp;        
19-22
11. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสาม พวง         &nb sp;
23-28
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล                                       
29
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   &n bsp;         &n bsp; 
29
ภาคผนวก
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ประกอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2555-
2557)     31-32
                                                                           
1
                                              แผนอัตรากำลัง
พนักงานส่วนตำบล 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1.    หลักการและเหตุผล
                องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยมีหลักการและเหตุผลที่จะต้องจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส ่วนตำบล 3 ปี
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 )ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ดังมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
1.1     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่
ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้
จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
1.2      คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2545 กำหนดแนวทาง
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่ วนตำบล เพื่อ
เป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยให้เสนอ
ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผน
การใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังที่ทำขึ้นในครั้งแ รก
1.3     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลได ้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศกำหนด
ตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ให้ความเห็น
ชอบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่    5/2545 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัยได้ลงนาม เมื่อวันที่   29 พฤศจิกายน   
2545
1.4     จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จึงได้จัดทำ
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ฉบับนี้ขึ้น

                                                                                             
2                                                                                 
2.     วัตถุประสงค์
                องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557   ดังต่อไปนี้
              2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง มีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน
              2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง มีการกำหนด
ตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               2.3   เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วน
ตำบลให้เหมาะสม
                2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ให้เหมาะสม        &n bsp; 
                2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถวางแผนอัตรา
กำลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
                2.6   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3.     ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผน อัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2557)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ได้มีคำสั่งที่ 236/2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2554 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2557 )   ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามพวงเป็นประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เห็น
สมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 )
โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
              3.1   วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผน
พัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามพวง
              3.2    กำหนดโครงการการ แบ่งส่วนราชการภายในและการจัด
ระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญ หาของ
ตำบลสามพวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                                             
3
              3.3   กำหนดตำแหน่งในสายงานต ่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง
และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ                                                                                   
              3.4    จัดทำกรอบอัตราก ำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555-2557 ) โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.5      ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
4.     สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้ องการของประชาชน
เพื่อที่จะให้มีการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 )
ให้มีความครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงสามารถดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ว่ามีปัญหาอะไรบ้างและความจำเป็นพื้นฐาน
และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญ โดยระบุสภาพปัญหาของเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่ง   ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประ ชาชน ดังต่อไปนี้
สภาพปัญหา
1.    ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1)     ความต้องการอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง, โคนม และโคเนื้อ
เป็นต้น
2)     ปัญหาจากอาชีพเสริม ได้แก่ ขาดแคลนเงินลงทุน, อุปกรณ์, ความรู้ความ
เข้าใจ
3)     ไม่มีตลาดรองรับจากอาชีพเสริม , ไม่มีเงินลงทุน
4)     สถาบันของรัฐปล่อยเงินกู้ไม่เ พียงพอ ความเข้มงวดในการปล่อยเงินกู้
5)     ผลผลิตตกต่ำ, ไม่มีสถานที่ตากผลผลิต และยุ้งฉางเก็บผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
6)     ปุ๋ย/ยาฆ่าแมลงราคาแพง
7)     การกระจายรายได้จากส่วนกลางสู ่ประชาชนไม่ดีพอ
8)     รัฐให้ความสำคัญกับอาชีพการเก ษตรน้อย
9)     ราคาตกต่ำ, ผลผลิตล้นตลาด, ปัญหาภัยแล้ง
2.     ปัญหาด้านสังคม
1)     การแพร่ระบาดของยาเสพติด และเยาวชนติดยาเสพติด
2)     ชุมชนขาดความเข้มแข็ง, ไม่มีการรวมกลุ่มที่ดีพอ
3)     สวัสดิการและนันทนาการ ไม่มีงบสนับสนุน
4)     การรวมกลุ่มแม่บ้านการเกษตรไม ่ชัดเจน และแน่นอน
5)     ปัญหาอัตราการว่างงานที่เพิ่ม ขึ้น
6)     ขาดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยา วชน
7)     ปัญหาการลักขโมย, ปัญหาด้านจริยธรรม


                                                                    
4                                       
3.     ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1)     ปัญหาด้านการเส้นทางคมนาคม
2)     ปัญหาขาดไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว ่างรายทางสัญจรในบางจุด
3)     ปัญหาการระบายน้ำ
4)     ปัญหาผังเมืองรวมในอนาคต
4.    ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
1)     ปัญหาคูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
2)     ความต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเ กษตรในฤดูแล้ง เช่น สระเก็บน้ำขนาดเล็ก, ฝาย
น้ำล้น
3) ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านบางหมู่บ้าน ที่ระบบการผลิตน้ำประปาไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ
5.    ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
1)     การบริการประชาชนด้านข้อมูลข่ าวสารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2)     ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเ กี่ยวกับกิจการของ อบต.
3)     ประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้ และไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
4)     การประสานงานระหว่าง อบต. กับประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5)     ประชาชนขาดความสนใจในการขอรับ รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.    ปัญหาด้านสาธารณสุข
1)     มีปัญหาโรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่างทุกปี
2)     ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กเล็ ก
3)     ปัญหาการจัดการสุขอนามัยของแต ่ละครัวเรือน
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1)     เยาวชนขาดโอกาสศึกษาต่อในระดั บสูง
2)     ในตำบลมีวัดจำนวน 2 วัด มีพระสงฆ์จำอยู่จำนวนน้อย และชาวบ้านบางส่วน
นิยมไปทำบุญตามประเพณีที่วัดในตำบลอื่น
3)     ปัญหาการยอมรับวัฒนธรรมจากภาย นอกมาโดยชุมชนขาดความรู้เท่าทัน ชุมชน
ของสังคมมองไปที่วัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญ เกิดการพึ่งพาภายนอกและค่อย ๆ สูญเสีย      
วัฒนธรรมของตัวเองไปโดยลำดับ
4)     ขาดการสนับสนุนและละเลยภูมิปั ญญาท้องถิ่น
8.     ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
1)     ปัญหาความต้องการสวนสาธารณะ และศาลากลางหมู่บ้าน
2)     ความต้องการป่าชุมชนของหมู่บ้ าน
3)     ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะมีสารปนเ ปื้อน
4)     ปัญหาการเผากำจัดวัชพืช ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม


                                                                      
6                                                                                       
ลำดับความสำคัญของปัญหา
1)     ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และเยาวชน
2)     ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3)     ปัญหาด้านสังคม
4)     ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
5)     ปัญหาด้านสาธารณสุข
6)     ปัญหาการเมืองการบริหาร
7)     ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
8)     ปัญหาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความต้องการของประชาชน
1.     ความต้องการด้านโครงสร้างพื้น ฐาน
1)     บูรณะลาดยางและปรับปรุงถนนลูก รังระหว่างหมู่บ้าน
2)     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ ่ในหมู่บ้าน
3)     ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน
4)     ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ
2.     ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
1)     โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและเ ยาวชน
2)     สนับสนุนเงินทุนกลุ่มออมทรัพย ์เพื่อการผลิต
3)     ส่งเสริมอาชีพเยาวชน
4)     ฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบ ครัวและหัตถกรรมไทย
5)     ตั้งศูนย์หัตถกรรมและอุตสาหกร รมในครัวเรือนประจำตำบล
6)     จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาช ีพด้านการจัดการการผลิตการตลาด
7)     บริการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอ าชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
8)     จัดตั้งทำนบปลาประจำหมู่บ้าน, ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมง
9)     ฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ
10)     ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากผัก ตบชวา/ต้นกล้วย
11)     ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบทฤษ ฎีใหม่ โดยตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียน
12)     ส่งเสริมการปลุกผักปลอดสารพิ ษ โดยตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียน
13)     ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีชีวภา พและสารธรรมชาติในการป้องกันโรคและแมลง
แก่ประชาชน
14)     โครงการหมู่บ้านส่งเสริมปุ๋ย หมักปุ๋ยอินทรีย์
15)     โครงการผลิตเห็ดฟางเชิงธุรกิ จ

                                                                
7
16)     โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ ์ข้าวชุมชน (หอมมะลิ 105, ปทุมธานี 1)
17)     สร้างลานตากผลผลิตการเกษตร, สร้างยุ้งฉาง (SILO)                                                     
3.     ความต้องการด้านสังคม
1)     การแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับตำบ ล, ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล
2)     ก่อสร้างสวนสุขภาพสวนหย่อนใจป ระจำตำบล
3)     ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4)     สงเคราะห์คนชรา/เด็กกำพร้า/พิ การ
5)     ฝึกอบรมความรู้ด้านยาเสพติด การป้องกัน/บำบัดรักษา, อบรมแกนนำเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน
6)     สนับสนุนชุดน้ำยาทดสอบหาสารเส พติดในปัสสาวะและสนับสนุนชุดปฏิบัติการปราบ
ปรามยาเสพติด
7)     สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงยานพ าหนะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
8)     โครงการเวรยามประจำหมู่บ้าน, สร้างป้อมยามชุมชน
9)     ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และเยาวชนร่วมใจปฏิบัติธรรมวันปิดภาคเรียน
10)     อุทยานการศึกษา – วัดภาวนาราม
4. ความต้องการด้านแหล่งน้ำ
1)     ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ, ขุดลอกคูคลองในตำบล 5 สาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
การเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
2)     ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ มาตรฐานกรมอนามัย
3)     ซ่อมบ่อบาดาล/อ่างเก็บน้ำ/ฝาย น้ำล้น
4)     ขุดบ่อบาดาลติดสูบมือโยกขนาดเ ส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
5)     ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรผสมผสาน
      5. ความต้องการด้านสาธารณสุข
1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและจัด ซื้อเคมีภัณฑ์ (ทรายที
มีฟอล) ควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
3.สัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
4.รวบรวมและจัดทำตำรายาสมุนไพรเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในชุมชน,&n bsp;    อบรม
สมุนไพรไทยรักษาโรคและส่งเสริมการปลูก
5. โครงการฝึกอบรมแม่บ้านในการรณรงค์ป้องกันเด็กขาดสารอาหาร
                                                             8
4.     ความต้องการด้านการเมืองการบร ิหาร
1)     เวทีประชาคม บทบาทภาระหน้าที่ของ อบต. ที่มีต่อประชาชน และองค์การต่าง ๆ
2)     กิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมแล ะการเลือกตั้ง
3)     การทดสอบ/วัดผลการปฏิบัติงานพ นักงานส่วนตำบล
4)     ปรับปรุงอาคารสำนักงาน/ทำจุลส ารจาก อบต.

5)     การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บ ริการข้อมูลข่าวสารแกประชาชน
6)     ทัศนศึกษา และดูงานของพนักงานส่วนตำบล/สมาชิก                                                    
5.     ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม
1)     ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
2)     กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตามระบบ นิเวศน์และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง
3)     โครงการสร้างที่ทิ้งขยะของตำบ ล
4)     สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโดยกระบว นการธรรมชาติ
5)     ฝึกอบรมผู้น้ำท้องถิ่นและอาสา สมัครด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
       แวดล้อม
6)     จัดค่ายเยาวชนระดับตำบลด้านกา รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7)     เวทีประชาคม ความสมดุลของระบบนิเวศน์
8)     รณรงค์การไม่เผากำจัดวัชพืชใน ไร่นา เพื่อแก้มลภาวะทางอากาศและดินโทรม
9)     อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและวัสด ุปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เปลือกกล้วย,
ขยะมูลฝอย
5     ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น เพื่อ         & nbsp; 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีอำน าจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดำเนินการ                แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่ง
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เป็น 8 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537รวมที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552    และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนแ ละ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้                                                                                             
9
5.1     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1)     จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก ( พรบ.สภาตำบลและ อบต. ม. 67
(1) )
(2)     ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภ คและการเกษตร (พรบ.สภาตำบลและ อบต. ม.
68 (1)
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.สภาตำบลและ อบต. ม.
68 (2) )
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (พรบ.สภาตำบลและ อบต. มาตรา 68 (3)
)
(5) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พรบ.กำหนดแผน
และขั้นตอน ม. 16 (2) )
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ   (พรบ.กำหนด
แผนและขั้นตอน ม. 16 (3) )
(7) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16
(4) )
(8) การสาธารณูปการ (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16 (5) )
(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16
(26) )                
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.สภา
ตำบลและ อบต.ม. 67 (6))
(2) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(พรบ.สภาตำบลและ อบต.ม. 68 (4) )
(3)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16 (10) )
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการที่อยู่อาศัย (พรบกำหนด.แผน
และขั้นตอน ม. 16 (12)
(5) การส่งเสริมกีฬา (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16 (14) )
(6) การสาธารณสุข อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนดแผน
และขั้นตอน ม. 16 (19)
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง    ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.สภาตำบลและ อบต.ม.68 (4) )
, (พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน ม. 16 (29) )
(2) การผังเมือง (พรบ.สภาตำบลและ อบต.ม.68 (13) ) , (พรบกำหนด.แผน
และขั้นตอน ม. 16 (25) )
(3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (23)
)
(4) การรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พรบกำหนด.แผน
และขั้นตอน ม. 16 (17))
(5) การควบคุมอาคาร (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (28))
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16
(30) )
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (พรบ.สภาตำบลและ อบต
มาตรา 68 (5) )
(2) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 68
(10) )
(3) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 68 (11) )

                                                                                           
10
(4) การท่องเที่ยว (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 68 (12) )
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน (มาตรา 16 (8) )
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 68
(6) )
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (พรบ.สภาตำบลและ อบต
มาตรา 68 (7) )
(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา
16 (6))
(9) การพาณิชยกรรม และการส่งเสริมการลงทุน (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน
มาตรา 16 (7) )
5.5ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 67 (2) )
(2) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (พรบ.สภา
ตำบลและ อบต ม. 67 (7) )
(3) คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (พรบ.สภาตำบล
และ อบต ม. 68 (8) )
(4) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (24) )
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 67 (8) ) , (พรบกำหนด.แผนและ
ขั้นตอน มาตรา 16 (11) )
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พรบ.สภาตำบลและ อบต
มาตรา 67 (5) )
(3) การจัดการศึกษา (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (9) )
5.7 ด้านการสาธารณสุข มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ป้องกันและระวังโรคติดต่อ (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 66 (3) )
(2) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและรักษาพยาบาล (พรบกำหนด.แผน
และขั้นตอน ม. 16 (19)
(3) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน
มาตรา 16 (20) )
(4) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (21) )
(5) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16
(22) )
(6) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน
มาตรา 16 (18) )
5.8 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชก ารและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นพัฒนาท้องถิ่น (พรบกำหนด.แผนและขั้น
ตอน ม. 45 (3)
(2) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (พรบ.สภาตำบลและ
อบต ม. 68 (9)
(3)การออกข้อบังคับตำบล (ข้อบัญญัติ อบต.)เพื่อใช้บังคับในตำบลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา
71)
(4) การทำกิจการนอกเขต หรือร่วมกับหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(พรบ.สภาตำบลและ อบต มาตรา 73)

                                                                                           
11
(5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พรบกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา
16 (1) )
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พร
บกำหนด.แผนและขั้นตอน มาตรา 16 (15) )
(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  & nbsp;(พรบกำหนด.แผนและ
ขั้นตอน ม. 16 (16)
                  ภารกิจทั้ง 8 ด้าน ตามที่กฎมายกำหนดให้อำนาจ อบต.
สามารถแก้ไขปัญหาของ อบต.สามพวง เป็นอย่างดีมีปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยการดำเนินการ ของ อบต.สาม
พวง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหาร อบต. เป็นสำคัญ
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ อบต. จะดำเนินการ
     ( องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ )
     ภารกิจหลัก   
1.     การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2.     การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิต และการสาธารณสุข
3.     ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.     ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และการประกอบอาชีพของราษฎร
     ภารกิจรอง   
1.     การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.     การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ของสมาชิก อบต. และการเมืองภาคประชาชน
3.     การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก ำลัง
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
กำหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน
(ส่วนราชการอื่น อบต. อาจกำหนดเพิ่มได้)
     ได้แก่ สำนักงานปลัด อบต.   ส่วนการคลัง ส่วนโยธา    ส่วนสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม   และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดให้มีกรอบอัตรา
กำลัง กำหนดตำแหน่งในสายงานไว้เพียง 18 สายงาน และกำหนดว่าตำแหน่งใน
แต่ละสายงานจะมีจำนวนเท่าไร ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงไม่สามารถ
กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ เพิ่มใหม่ได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีความรู้ความ
สามารถด้านอื่น ๆนอกเหนือจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อใช้แก้ปัญหาของประชาชนใน
เขตตำบลสามพวง
     ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดโครงการและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


                                                                                         
12
8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
     8.1. โครงสร้างส่วนราชการ
     องค์การบริหารสวนตำบลสามพวงกำหน ดภารกิจการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต
การเมืองการบริหารและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6ดังนี้
                    1.สำนักงานปลัด อบต. มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จำนวน 6 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและ
คดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานตรวจสอบภายใน และงานกิจการสภา
     2. ส่วนการคลัง มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 งาน ได้แก่
งานการเงินและบัญชี งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ
     3. ส่วนโยธา มีงานที่รับผิดชอบจำนวน 3 งาน ได้แก่ งานก่อสร้าง งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร และงานประสานสาธารณูปโภค
     4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน
6 งาน ได้แก่ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุข
ภาพและสาธารณสุข งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค
และงานบริการสาธารณสุข
     5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จำนวน 3 งาน ได้แก่
งานงานบริหารการศึกษา   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม   และ
งานกิจการโรงเรียน
    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-12at 14:48
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.