ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
      แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือสำหรับประชาชน
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.สามพวง ] 
      

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง     มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

จำนวน  1  หลัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย    (ป้ายเหล็ก)  รายละเอียดตามแบบแปลน

และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  เป็นเงินทั้งสิ้น   4,283,600.-บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่น-สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

                                   ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต ้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค ำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ

ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

                                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด ังกล่าว

                                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราช การและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

                                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสน อราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงและไม่เป็นผู้มีผลประโย ชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอ นิกส์ 

  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                              6. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,141,800.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เป็นงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎห มายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ 

                                  

                             7.โครงการดังกล่าวใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/

ว109 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532

 

                                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  4  กันยายน  2553 ระหว่างเวลา  09.00 .  ถึงเวลา  10.30  .   

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  หมู่ที่  2 ตำบลสามพวง   อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  4  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา 10.30 . เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลสามพวง หมู่ที่  2  ตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

                                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  13  กันยายน   2553 ระหว่างเวลา  10.00 .ถึง  11.00 .  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ   อบต.  ระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใ นวันที่  15  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา   10.00 . เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในร าคาชุดละ  5,000 .-บาท

(ห้าพันบาทถ้วน)ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  หมู่ที่  2   ตำบลสามพวง   อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 23  สิงหาคม  2553   ถึงวันที่  3  กันยายน   2553  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sampuang.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   โทร.055-945581-2  ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    วันที่  20  เดือน  สิงหาคม   .. 2553

 

 

 (ลงชื่อ)

                                                                                                                                (นายไชยยา   เมฆไตรรัตน์)

                                                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-สค.-10at 11:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.