เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
งานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
**ข่าวประชาสัมพันธ์** กำหนดรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดเดือน ตุลาคม 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการ STOP TEEN MOM (ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ด้านวิชาการ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2562อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 7อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ทดสอบอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒๗ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเข้ขานอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนจำนวน ๑๑ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีดาอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB